Sorni Nai

Kauan

2015 LP
CANCIONES
CD1:
  • 1. Akva (07:57)
  • 2. Kit (07:08)
  • 3. Khurum (07:50)
  • 4. Nila (07:18)
  • 5. At (07:19)
  • 6. Khot (08:20)
  • 7. Sat (06:14)